Chính sách bảo mật

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp về bản thân khi đặt hàng chỉ để hoàn thành đơn đặt hàng đó. ** Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài ** ngoại trừ mức độ cần thiết để hoàn tất đơn đặt hàng đó.

Cuối cùng, chúng tôi không bao giờ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp cho chúng tôi trực tuyến theo những cách không liên quan đến những điều được mô tả ở trên mà không cung cấp cho bạn cơ hội chọn không tham gia hoặc cấm sử dụng không liên quan.

Bảo vệ sự riêng tư của giới trẻ rất quan trọng. Vì lý do đó, chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc duy trì thông tin trên trang web của chúng tôi từ những trang mà chúng tôi thực sự biết dưới 18 tuổi và không có phần nào trong trang web của chúng tôi được cấu trúc để thu hút bất kỳ ai dưới 17 tuổi.